El passat 30 de juny va entrar en vigor en Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny. En aquesta
normativa es recullen importants novetats laborals, com tres nous permisos laborals per a les
persones treballadores. Aquests permisos es recollien inicialment en la Llei de Famílies de 28
de març, publicant inclús el 14 d’abril de 2023 el projecte de Llei al BOE. Finalment, arran de la
convocatòria de les eleccions del 23 de juliol de 2023, el Govern ha decidit aprovar aquests
permisos a través de Reial Decret Llei.

El primer permís és de 8 setmanes per cura de menors. Aquest permís NO és retribuït. Es
tracta d’un permís parental per cura de fill/a o menor acollit/da (almenys un any d’acollida)
fins que els menors tinguin 8 anys. Aquestes setmanes durant l’any 2023 es redueixen a 6, i a
partir del 2024 seran 8. Aquest permís es pot gaudir de forma contínua o discontínua. Sempre
que les circumstàncies ho permetin, s’haurà d’avisar a l’empresa amb un mínim de 10 dies o
pels dies que prevegin els Convenis Col·lectius.

El segon permís és de cinc dies l’any per cura de familiars. Les persones treballadores podran
gaudir d’aquests dies durant 5 dies l’any. Aquest permís SI és retribuït. Els requisits és que hi
hagi un accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització
que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet, parents fins a segon grau de
consanguinitat o afinitat, familiars consanguinis de la parella de fet o qualsevol persona que
convisqui en el mateix domicili amb la persona treballadora.

El tercer permís és de fins a 4 dies l’any. Es tracta d’un permís “per causes de força major”.
Aquest permís SI és retribuït. Es podran utilitzar per dies o per hores, amb el màxim de 4 dies
l’any. Està pensat per motius familiars urgents, com per exemple quedar-se a casa si un fill està
malalt o si s’ha d’anar a l’escola a recollir-lo en cas que no es trobi bé.

Per últim, el Reial Decret Llei 5/2023 també inclou mesures que afecten directament a les
empreses. Les empreses que reben ajudes públiques no podran acomiadar persones
treballadores fins el 31 de desembre argumentant la pujada de les despeses de l’energia. El
Govern ha decidit prorrogar un cop més la prohibició d’acomiadar a treballadors/es en totes
aquelles empreses que estiguin acollides a les ajudes disposades per fer front a les despeses
energètiques com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.

Així mateix, les empreses que estiguin acollides a les mesures de reducció de jornada o
suspensió de contractes regulats per l’article 47 de l’Estatut de les persones treballadores per
causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn d’ajudes públiques, tampoc
podran utilitzar aquestes causes per realitzar acomiadament.

Cal mencionar que l’incompliment d’aquestes obligacions comportaran el reintegrament de
l’ajut rebut.

× En què et podem ajudar?