En data 28 de juny de 2022, s’ha publicat en el BOE el RD 504/2022, de 27 de juny, pel que es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, als efectes d’actualitzar la seva regulació respecte dels treballadors per compte propi o autònoms.

Aquest decret ve a facilitar un nou sistema de cotització per als autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional.

Amb aquest decret, també, es permetrà augmentar el número de vegades que un autònom podrà adaptar la seva base de cotització durant un any, passant dels 4 actuals a 6 vegades.

A més, incrementarà l’obligació de tramitar electrònicament que tindran els autònoms, i implicarà que en el moment de l’alta els autònoms hagin d’efectuar una declaració amb els rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional durant l’any natural en què es produeixi. Amb els 6 canvis de base que es podran fer durant l’any, l’autònom haurà de fer una declaració dels rendiments econòmics previstos.

Segons el decret, els autònoms que ja ho siguin hauran de comunicar les seves dades de rendiments econòmics en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.

El Reial decret entrarà en vigor el 2 de gener de 2023, i en les properes setmanes s’acabarà de negociar amb els agents socials implicats quines seran les bases de cotització i com es calcularan els rendiments nets.

 

× En què et podem ajudar?