El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, modifica el sistema d’incentius a la contractació laboral amb efectes de 01/ 09/2023,

Trobem les bonificacions següents en les quotes ordinàries del règim de cotitzacions a la Seguretat Social:

– La bonificació per la contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació beneficiàries del sistema nacional de garantia juvenil.

– La bonificació per la transformació en contractes fixos discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores incloses al sistema especial agrari per compte d’altri. La bonificació s’aplica per als contractes que es facin durant els dos primers anys posteriors a l’entrada en vigor de la norma.

– Prioritat a la contractació a temps complet. En els supòsits de contractació a temps parcial, les quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta. En tot cas, no s’incentivaran les jornades parcials inferiors al cinquanta per cent de la jornada a temps complet d’una persona treballadora, llevat dels supòsits de permisos per conciliació.

– Bonificació per transformació del contracte de relleu, s’elimina de la norma que només es puguin beneficiar d’aquesta bonificació les empreses amb menys de 50 treballadors en alta.

– Bonificació en la cotització de les persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor o la menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. Es requereix que els contractes de substitució determinada se celebrin amb persones joves aturades menors de 30 anys. S’aplica la mateixa bonificació si el treballador substituït és soci treballador o de treball d’una cooperativa enquadrat en un règim de Seguretat Social per compte d’altri, i el substitut és desocupat de qualsevol edat.

– Bonificació en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o el risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

– Bonificacions per a la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social.

Les quanties de les bonificacions són les següents:

– Es bonifiquen les readmissions de persones treballadores que hagin cessat a l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta. La bonificació prevista actualment per la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social (55 €/mes) s’incrementa fins a 128 €/mes.

– Bonificació de 366 euros/mes en la cotització per la contractació de persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor o la menor, exercici coresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. Es deroga la bonificació anterior del 100% de l’aportació empresarial.

– Per a la bonificació de supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional, s’estableix una bonificació de 138 euros/mes.

– S’aplicarà una bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys en cas de contractació de persones en situació d’exclusió social.

– La contractació indefinida de persones aturades de llarga durada dóna dret a una bonificació superior quan la persona contractada és dona (128 €/mes, en lloc de 110 €/mes). Aquesta bonificació més gran s’estén també a la contractació de persones que tinguin 45 anys o més.

– La transformació en indefinits de contractes formatius també tenen novetats derivades de la unificació de la seva regulació i n’incrementen la quantia un 200%.

– Bonificació per transformació del contracte de relleu, s’elimina de la norma que només es puguin beneficiar d’aquesta bonificació les empreses amb menys de 50 treballadors en alta.

  • La Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament els beneficis a les quotes de la Seguretat Social a les liquidacions de quotes practicades a través del sistema de liquidació directa i sistema de liquidació simplificada. No obstant això, hi ha excepcions i hi ha bonificacions que sí que s’han de comunicar: les de formació de cursos de formació perquè es desconeix la quantia del crèdit formatiu a bonificar i les de teleformació als contractes de formació, perquè desconeix les hores.
× En què et podem ajudar?