Degut al Reial Decret-Llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per l’ampliació dels drets dels pensionistes la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, es modifiquen els articles 170 i 174 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. A partir d’avui dia 17 de maig de 2023, entren en vigor les següents novetats:

 1. Es suprimeixen els equips de valoració d’incapacitats (EVI) i les comissions d’avaluació d’incapacitats (CEI) en actuacions de processos d’Incapacitat Temporal de més de 365 dies i menys de 545 dies. Es trasllada la competència a la Inspecció Mèdica de l’INSS per emetre:
  1. Alta mèdica per curació o millora.
  2. Alta mèdica per incompareixença injustificada a un reconeixement mèdic de l’INSS.
  3. Alta mèdica amb proposta d’incapacitat permanent.
  4. Emissió de baixes mèdiques per mateixa o similar patologia en els 180 dies posteriors a la citada alta mèdica.
  5. Valoració de discrepàncies del SPS per disconformitat presentada pel treballador davant una alta mèdica per curació o milloria o incompareixença injustificada.

Les empreses seguiran rebent la comunicació de la mateixa forma que es feia fins ara, és a dir, a través de SILTRA o la bústia corresponent.

 1. La falta d’alta mèdica, un cop esgotat el termini de 365 dies, suposarà que el treballador es troba en situació de pròrroga, per tant, un cop esgotat el termini de 365 dies, si l’empresa no ha rebut cap comunicació d’alta mèdica, haurà d’entendre  que la situació d’incapacitat temporal s’ha prorrogat.

 

3. Pel que respecta a la col·laboració obligatòria en el pagament de la prestació d’Incapacitat Temporal (pagament delegat), es mantindrà:

  1. Fins a la notificació d’alta mèdica per curació/milloria/incompareixença injustificada a reconeixements mèdics.
  2. Fins l’últim dia del mes en el que s’hagi expedit l’alta mèdica amb proposta d’Incapacitat Permanent.
  3. Fins al transcurs del termini màxim de 545 dies d’Incapacitat Temporal.
  4. Fins als efectes de la resolució de disconformitat davant l’alta mèdica.

En els casos d’alta mèdica per curació/milloria/incompareixença injustificada a reconeixements mèdics, les empreses rebran dos comunicacions. A la primera es comunicarà l’emissió de l’alta mèdica en la que s’indicarà que serà efectiva en el moment que la persona treballadora rebi la resolució, mantenint-se la col·laboració en el pagament de la prestació fins la data indicada. A la segona comunicació s’informarà de la data d’efectes de l’alta mèdica.

 1. Pel que respecte a la col·laboració voluntària en el pagament de la prestació d’Incapacitat Temporal (empreses col·laboradores per contingències professionals), es mantindrà:
  1. Fins l’alta mèdica efectiva per curació/millora/incompareixença injustificada a reconeixements mèdics.
  2. Fins la resolució per la que s’extingeixi el dret al subsidi, inclosa, en el seu cas, la situació de prolongació d’efectes econòmics de la incapacitat temporal que fa referència l’article 174.5.
  3. Fins als efectes de la resolució de disconformitat de l’alta mèdica.

 

Necessites assessorament laboral respecte als tràmits en matèria d’incapacitat temporal? Contacta amb nosaltres!

 

 

 

 

× En què et podem ajudar?