Publicat al BOE el Pla Anual de Control Tributari i Duaner pel 2022

S’ha publicat al BOE la resolució del 26 de gener de 2022 sobre el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per aquest 2022.

PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER DE 2022

S’ha publicat al BOE la Resolució del 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria, per la que s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022.

Quines són les principals directrius del Pla Anual de Control Tributari i Duaner?

A continuació es detallen les principals directius sobre el Pla Anual de Control Tributari i Duaner publicades per la Direcció General de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària:
 • Als contribuents no obligats a SII se’ls hi permetrà la possibilitat de confeccionar el seu model 303 automàticament a partir de la informació continguda en els seus llibres de registre (portats d’acord amb el format estandarditzat) similar a l’existent per el model 100. El contribuent podrà importar trimestralment les dades dels llibres per a emplenar automàticament l’autoliquidació corresponent del període, de manera que tindrà tot el modelo 303 acte emplenat per a presentar amb un sol clic, com una nova funcionalitat dins del Projecte PRE303 – servei d’ajuda a l’emplenament del model 303
 • También s’oferià, en el pla de control tributari i duner 2022,  la possibilitat de confeccionar el model 130 automàticament a partir de la informació continguda en els seus llibres de registre
 • Es potenciaran avisos corresponents a la realització d’operacions amb monedes virtuals i criptoactiu
 • Estarà disponible el model d’autoliquidació del gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per SICAV
 • En aquest nou pla anual de control tributari i duaner, es treballarà en la depuració del cens d’entitats no mercantils amb l’objectiu de donar de baixa, en el seu cas, aquelles entitats que no compleixin els requisits per a estar efectivament donades d’alta
 • Assegurar la correcta declaració, per part de les societats mercantils, dels elements identificatius o censals que resultin de cabdal importància per a un adequat procés de la informació fiscal, en relació amb la informació declarada en models 036, 303, 322, 390, 220 i 200
 • Es prestarà especial atenció a les empreses que comencin la seva activitat d’importació, incloent en el seu cas labors d’informació amb l’objectiu de garantir el compliment voluntari
 • Es donarà continuïtat als plans de visites, dissenyats específicament per a incentivar el compliment voluntari per part del sector del petit empresariat i es reincidirà en una tècnica nova de treball, basada en els principis de l’OCDE consistent en complementar el pla extensiu anual de visites a determinats sectors empresarials con l’emissió d’un nombre de cartes avís dirigides a aquells contribuents, dels sectors triats, que incorrin en determinats paràmetres de risc d’incompliment quan s’observi que aquests paràmetres es venen mantenint de forma continuada al llarg dels últims exercicis
 • L’ús del sistema informàtic VIVI (sistema de Visita Virtual) es consolidarà també per a la signatura de les actes. L’Agència Tributaria continuarà amb les comprovacions d’aquells sectors o models de negoci en els quals s’aprecien alts nivells d’economia submergida, així com, d’aquells amb o sense personalitat jurídica, que han estat utilitzats com a instrument de frau tributari. Així mateix, continuarà la tasca de comprovació respecte de contribuents que han consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’Impost de societats
 •  L’ús de sistemes informàtics que permeten i faciliten l’alteració dels registres comptables de tota mena, serà objecte encara de major atenció i control si cap que en exercicis previs, estenent-se aquestes labors de control a la fabricació, producció i comercialització dels mateixos en el marc del desenvolupament reglamentari d’aquesta matèria prevista després de la llei del frau de 2021
 •  S’avaluaran amb un major nivell de prioritat, en general, els riscos fiscals d’aquells contribuents que pertanyin als sectors d’activitat que hagin estat menys perjudicats por un entorn econòmic fortament condicionat per els efectes del COVID-19
 • En preus de transferència s’aplicarà plenament el nou sistema automatitzat d’anàlisi de riscos basat en tot el conjunt d’informació disponible sobre operacions vinculades amb el que actualment compta l’Administració tributaria, fent un ús efectiu tant del conjunt d’informació obtinguda internament com d’aquella a la disposició de la Inspecció a conseqüència del projecte BEPS, tant en l’àmbit de l’OCDE com en el de la Unió Europea. Els preus de transferència i operacions transnacionals seran un àmbit prioritari en, per exemple: les reestructuracions empresarials, la valoració de transmissions o cessions intragrup de diferents actius, senyaladament els intangibles, i la deducció de partides que poden erosionar significativament la base imposable
 • La comprovació de la correcta declaració de les retencions a compte de l’Impost sobre la Lava de No Residents al que estan obligades, en particular, les grans empreses que paguen dividends, interessos i cànons a no residents sense establiment permanent al nostre país, serà àrea d’atenció preferent
 • Es desenvoluparà el sistema d’ajuda PRE322, el qual servirà per a facilitar la declaració i l’anàlisi de la tributació dels grups d’entitats en IVA
 • La Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants (UCCCPR) dedicarà part dels seus esforços a la implementació d’eines per a l’explotació massiva de la nova informació procedent de Consell General del Notariat, de la qual disposarà l’Agència Tributaria, i també ultimarà la segona fase l’eina de detecció automatitzada de titulars reals de societats opaques residents a Espanya titulars d’actius immobiliaris residencials d’alt nivell
 • Les línies prioritàries de comprovació que la AEAT durà a terme són: presència de l’Administració en aquells sectors i models de negoci en els quals s’apreciï alt risc d’existència d’economia submergida; es controlarà l’obligació que els sistemes informàtics utilitzats garanteixin la inalterabilitat dels registres; es programaran actuacions dirigides a evitar l’ús abusiu de la personalitat jurídica amb la principal finalitat de canalitzar rendes o realitzar despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables; reforçament de les personacions en les seus on es realitza, de manera efectiva, l’activitat econòmica per a intentar acabar amb totes aquelles irregularitats de caràcter merament formal i, sens dubte, amb aquells supòsits més greus relacionats amb l’obtenció d’ingressos ocults, així com, en general, qualsevol altre incompliment susceptible de regularització; anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar i anàlisis globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l’entorn familiar, d’aquells contribuents, perfil de risc dels quals es pugui associar a supòsits de divisió artificial de l’activitat
 • En relació amb el comerç electrònic es realitzaran les següents actuacions: Aproximació cooperativa per a determinar la forma més adequada d’accedir a la informació necessària de les plataformes de comerç electrònic; completa identificació fiscal d’aquells obligats tributaris que, fins i tot no estant domiciliats a Espanya, realitzin el fet imposable de l’IVA por les seves vendes a consumidors finals localitzats al nostre país; completa implementació de les mesures normatives que deriven del paquet e-commerce; es continuaran realitzant actuacions específiques de control en aquells casos els quals puguin existir diferències entre els importes declarats i els que es deriven de la informació obtinguda
 • La prohibició de programari de doble ús i les monedes virtuals seran també objecte d’actuacions
 • Es verificarà per part de l’Administració tributaria l’adequat compliment de l’obligació d’enviament de registres del SII de tots els subjectes passius acollits al sistema SII i els òrgans de control de la AEAT desenvoluparan actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d’equivalència de l’IVA. El 2022 s’oferirà la utilització, de manera voluntària, del servei d’importació de llibres en el moment de la confecció de les autoliquidacions trimestrals de contribuents no SII, de manera que, amb la gestió de llibres unificats, s’ofereixi als contribuents la posada a la seva disposició, de manera àgil i senzilla, en l’emplenament dels models 303 i 130, com a autoliquidacions periòdiques, i del model 100, com a autoliquidació de caràcter anual
 • S’intensificaran les actuacions de control de retencions en la font per als models 190 i 184, en col·laboració conjunta entre els Departaments de Gestió Tributaria i d’Inspecció Financera i Tributaria
 • Es continuarà amb el control de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol
 • Es preveu incrementar les actuacions en aquelles activitats digitals que puguin presentar un major risc tributari
 • L’estratègia nacional de lluita contra les trames, inclou com a objecte d’especial seguiment les següents operacions: Sosteniment de les mesures de control preventiu del Registre d’Operadores Intracomunitaris (ROI); major control del cens d’entitats; control de frau de l’IVA en operacions intracomunitàries i en aquelles directament vinculades als primers lliuraments posteriors a les importacions referides al material i components electrònics no emparats per la inversió del subjecte passiu; control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles; comprovació i recerca combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic; control dels operadores, tant majoristes com detallistes, que estan actuant fraudulentament en el sector d’hidrocarburs; control del reemborsament de l’IVA suportat en les adquisicions de béns efectuades per els viatgers no residents en el territori d’aplicació de l’impost
 • Es mantindrà un elevat nombre de visites als establiments on es troben mercaderies subjectes a vigilància duanera per a verificar el correcte ús de les autoritzacions corresponents
   
 • En relació amb la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals, la AEAT desenvoluparà específicament una sèrie d’actuacions encaminades a la neutralització de les activitats del crim organitzat, actuant de manera integral contra les estructures logístiques, financeres i patrimonials de les organitzacions criminals
 • Es continuarà amb el control de les titularitats de conveniència dels Terminals de Punts de Venda que poguessin ser utilitzades per a evitar les actuacions d’embargament. Igualment s’intensificaran les actuacions específiques en relació amb els deutors amb reconeixements de deute o sol·licituds d’ajornament sense oferiment de garantia per a reduir el risc d’impagament
 • Seran objecte de seguiment els deutes ingressats por els deutors després d’un acord de derivació de responsabilitat, així com del compliment i ingressos efectuats a partir d’aquest acord
Si tens algun dubte sobre les directrius marcades en el Pla Anual de Control Tributari i Dunaer del 2022 per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, les nostres assessores en matèria d’economia, estaran encantats de resoldre tots els dubtes.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 875 35 20 o bé, enviar-nos un correu electrònic a comunicacion@feliuconsultors.com.

Autor:

Departament d’Economia

× En què et podem ajudar?