Aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. A continuació, fem un resum dels detalls de la pròrroga dels ERTO i les mesures extraordinàries que inclou aquesta publicació.

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial permet l’aplicació dels expedients de regulació d’ocupació temporal per causa de força major sol•licitats abans de la seva entrada en vigor, com a màxim, fins al 30 de setembre. Les empreses hauran de reincorporar als treballadors en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Pel que fa als ERTO’s basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la COVID-19, que s’iniciïn després de l’entrada en vigor de la norma, els continuarà sent aplicable l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, amb les especialitats recollides en la nova norma. El seu tràmit es podrà iniciar mentre estigui vigent l’ERTO per causa de força major i, quan s’iniciï després de la finalització de l’ERTO per causa de força major, la seva data d’efectes es retrotraurà a la data de finalització d’aquest últim.

Així mateix, s’estableixen una sèrie de prohibicions durant l’aplicació de tots dos tipus d’ERTE, que es concreten en què no es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat o concertar-se noves contractacions, directes o indirectes. Es podran exceptuar d’aquestes prohibicions els supòsits en els quals per raons de formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, les persones afectades pel ERTO i que prestin serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions directes o indirectes o externalitzacions no puguin desenvolupar les referides funcions, prèvia informació a la representació legal dels treballadors. L’incompliment de l’anterior podrà constituir una infracció sancionable per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Respecte a les mesures de protecció per desocupació de l’article 25 del Reial decret llei 8/2020, continuaran sent aplicables fins al 30 de setembre i, per tant, es reconeixerà el dret a la prestació per desocupació encara que es manqui del període d’ocupació cotitzada mínim necessari, que no computarà a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. En el cas dels treballadors fixos discontinus, aquestes mesures seran aplicables fins al 31 de desembre.

El reial decret llei recull les següents mesures extraordinàries en matèria de cotització que, com a novetat, ara es contemplen per a tots dos tipus d’ERTO. De forma molt resumida:

• Respecte a aquells treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juny:
L’exempció és del 60% de l’aportació empresarial al juliol, agost i setembre, en cas d’empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, exempció que serà d’un 40% per a empreses de més de 50 treballadors a aquesta data.

• Respecte als treballadors que continuïn en suspensió de l’1 de juliol al 30 de setembre:

L’exempció és del 35% al juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, i del 25% en empreses de més de 50 treballadors a aquesta mateixa data.

QUADRE VISUAL:

Per part seva, per a aquelles empreses que, a 30 de juny, es trobin en situació de força major total conforme al Reial decret llei 18/2020, les exempcions respecte d’aquells treballadors que continuïn en suspensió a partir de l’1 de juliol és del 70% al juliol, del 60% a l’agost i del 35% al setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020. L’exempció és del 50% al juliol, del 40% a l’agost i del 25% al setembre per a empreses de més de 50 treballadors a aquesta mateixa data.

A més, es contempla un règim d’exempcions en les cotitzacions socials en aquelles empreses que vegin impedida la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que s’imposin, i en aquest cas, prèvia autorització d’un ERTO per causa de força major, seran del 80% de les aportacions empresarials durant el període de tancament fins al 30 de setembre en empreses de menys de 50 treballadors d’alta a 29 de febrer de 2020 o del 60% en cas d’empreses de més de 50 treballadors a aquesta data.

No podran acollir-se als ERTO regulats en aquesta norma les empreses que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals. D’altra banda, es prohibeix el repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin els ERTO previstos en la norma, excepte si s’abona prèviament l’exoneració aplicada a les quotes de seguretat social i es renuncia a ella. Aquesta limitació al repartiment de dividends no serà aplicable a empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020.

Així mateix, el reial decret llei contempla una sèrie de mesures de suport a treballadors autònoms, establint exempcions a la cotització aplicables a partir de l’1 de juliol.

Aquest reial decret llei manté la vigència de la mal anomenada “prohibició d’acomiadar” fins al 30 de setembre, de manera que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de producció en les quals s’emparen els ERTO derivats del COVID-19 no es podran entendre com a justificatives d’acomiadament o extinció de contractes, així com manté també la interrupció del còmput en els contractes temporals que hagin estat objecte de suspensió.

Finalment, s’amplia el compromís de manteniment de l’ocupació prevista en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020 a les empreses que apliquin un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de producció i que es beneficiïn de les exempcions de cotització, aclarint que aquest compromís de manteniment d’ocupació per termini de sis mesos, per a aquelles empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exempcions en la cotització, començarà a computar des de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Necessites més informació sobre la pròrroga dels ERTO? Consulta’ns!

× En què et podem ajudar?