El Govern ha aprovat la pròrroga dels Ertos y el nou Salari Mínim Interprofessional (SMI).

El BOE ha publicat aquest dimecres, 23 de febrer, els decrets aprovats ahir pel Govern d’Espanya sobre la pròrroga dels Ertos i el nou Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Pròrroga de los Ertos

En el Reial Decret Llei 2/2022 de 22 de febrer, per el que s’adopten les mesures urgents per la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació , i per a la recuperació econòmica i social de l’ Illa de la Palma, i es prorroguen determinades mesures per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, ha suposat la setena pròrroga dels ERTO COVID-19, fins al 31 de març de 2022.

S’estenen les mesures en matèria d’ocupació i de protecció d’atur, tal com estaven fins a final de febrer, facilitant així que es puguin implantar les noves mesures estructurals previstes a l’Estatut dels Treballadors per la “nova reforma laboral”, que preveu mecanismes d’ERTO de caràcter estructural i sectorial.

Es redueixen les exoneracions de cotització i es vinculen les més altes a formació dels empleats ens situació d’ERTO, es mantenen les condicions de salvaguarda de l’ocupació i de les prestacions d’atur vinculades i ni les empreses ni els treballadors requereixen tràmits addicionals per seguir percebent les prestacions aprovades.

 

Publicació del nou Salari Mínim Interprofessional pel 2022

El RD 152/2022 de 22 de febrer, ha fixat el nous salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2022, amb efectes des del 1 de gener de 2022.
Aquest nou SMI serà de 1.000 euros mensuals per 14 pagues, de 1.166,66 euros per 12 pagues i per tant, de 14.000 euros anuals.
El salari diari a tenir en compte pels treballadors que perceben la retribució en aquest format és de 33,33 Euros i per a les persones enquadrades en el règim d’empleats de la llar, aquest import serà d’un mínim de 7,82 Euros per hora efectivament treballada.

A tenir en compte que aquest decret afecta a gener de 2022, que afectarà les cotitzacions a la Seguretat Social, esperant que hi hagi en els pròxims dies una ordre de cotització que afectarà amb la mateixa proporció de les quotes.

Cal recordar també que el SMI és inembargable, de tal manera que també fa pujar el mínim inembargable de cada treballador que tingui la seva retribució sotmesa a embargament.

 

Autor:

Departament Laboral

× En què et podem ajudar?