El passat 5 d’Abril es va publicar el Reial decret 249/2023 que a més de modificar nombrosos Reglaments en l’àmbit tributari, nua una nova conseqüència a la falta de dipòsit de Comptes en el Registre Mercantil: la possible revocació del NIF per la AEAT.

Efectivament, tal com s’explicita en la nova lletra f) de l’apartat 1 de l’article 147 del Reglament General d’actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, la falta de dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil per quatre exercicis consecutius podrà ser ara causa de revocació del Número d’Identificació Fiscal (NIF) d’una empresa.

Aquesta nova causa de revocació del NIF s’afegeix a les altres esmentats en aquest apartat, ja existents amb anterioritat, entre les quals cal ressaltar la possible revocació del NIF pel fet que el domicili es constati fals, o que no es realitzi l’activitat des d’aquest.

És per tant molt important mantenir no sols la presentació de l’Impost de societats en entitats sense activitat, sinó ara també el dipòsit dels seus Comptes Anuals en el Registre Mercantil al dia, i ser especialment acurats a mantenir un domicili en el qual es poden rebre notificacions;

La possible revocació del NIF per falta de dipòsit de CCAA, afecta a l’àmbit societari i és especialment nociva; sense NIF, ni es pot actuar davant notari, ni es poden obrir ni operar en comptes bancaris, ni es pot actuar en els negocis; en definitiva, i encara que tinguin actius (immobles en molts casos, sense activitat), no podran negociar amb els mateixos sense rehabilitar abans el NIF revocat.

I la rehabilitació del NIF després de la seva revocació, és una cosa que porta temps (perquè s’exigeixen entris altres requisits, acreditar la titularitat real de la societat, acreditar l’activitat que es realitzarà, i a més, en aquest concret cas, haver realitzat el dipòsit de les CCAA no dipositades dels últims quatre anys).

La falta de dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil durant tres exercicis consecutius, comporta així mateix el tancament registral automàtic per a altres inscripcions, i això per a qualsevol tipus de societat mercantil, i encara que la mateixa es troba inactiva.

Per tant, i encara que estiguem davant societats inactives, sempre que tinguin patrimoni, per a evitar la revocació del seu NIF, no bastarà ja amb presentar l’Impost de Societats i tenir un domicili efectiu, sinó que ara es veuran obligades també a la presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

× En què et podem ajudar?