Durant aquest any 2015 s’han dictat diferents sentències en matèria de dret mercantil, concretament respecte Societats, algunes de les quals han estat de gran importància.

A continuació s’exposa un breu resum de les sentències més rellevants:
En primer lloc, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en data 27 d’abril va dictar una diligència mitjançant la qual va suspendre la mesura dictada per la Direcció General de Registres i del Notariat, que obligava a la presentació telemàtica dels comptes anuals de les Societats davant del Registre Mercantil, fins que es dictés una sentència al respecte.

D’altra banda, mitjançant la Sentència de 27 de novembre de 2015, del Jutjat Mercantil número 9 de Barcelona, es va establir que, tal com preveu la Llei de Societats de Capital, l’existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar en els estatuts socials, sense oblidar que és competència de la Junta General, i no del Consell.

Finalment, també és important la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat, de 30 de juliol de 2015, que conclou que, d’acord a la nova redacció de la Llei de Societats de Capital, no és obligatori que els sistemes de retribució dels consellers d’una societat per al desenvolupament de funcions executives constin en els estatuts, sinó que és suficient que aquestes retribucions s’estableixin en el corresponent contracte aprovat pel Consell d’Administració.

× En què et podem ajudar?