El Govern ha rectificat el seu error i ha tornat a implementar els 36 mesos com a termini màxim de pagament dels ajornaments i fraccionaments dels deutes fiscals amb l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria.

Com estan establerts els terminis?

  • 6 mesos : Ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris de menys de 30.000€.
  • 12 mesos : No es tinguin béns per garantir el deute i l’execució del patrimoni afecti de forma greu la seva capacitat productiva.
  • 24 mesos : El pagament del deute es garanteixi mitjançant hipoteca, penyora, fiança personal i solidaria o una altre que es consideri suficient.
  • 36 mesos : És realitzi mitjançant un aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o un certificat d’assegurança de caució.

Les correccions introduïdes per Hisenda impliquen que als deutors tributaris que no es trobin en preconcurs se’ls continuarà aplicant el règim anterior (36 mesos si s’aporta un aval bancari i certificat d’assegurança de caució; 24 mesos si s’aporten altres garanties; 12 mesos en els casos d’exempció o dispensa total de l’obligació de presentar garanties) establert per una instrucció d’Agència Tributaria de gener del 2017.

Si necessita més informació sobre els terminis màxims o les modificacions establertes per Hisenda a l’hora de pagar deutes, no dubti en contactar amb nosaltres i els nostres experts fiscals t’assessoraran.

× En què et podem ajudar?